KUTLU FORUM

Bilgi ve Paylaşım Platformuna Hoş Geldiniz
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Bağdtlı Rûhî - Terkib-i Bend (Tam Metin)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
huzeyfe
Süper Moderatör
avatar

Mesaj Sayısı : 7698
Rep Gücü : 18039
Rep Puanı : 23
Kayıt tarihi : 27/03/09

MesajKonu: Bağdtlı Rûhî - Terkib-i Bend (Tam Metin)   Paz Mart 27, 2016 1:02 am

 Bağdtlı Rûhî -  Terkib-i Bend (Tam Metin)
           1. Bend
Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestüz
Biz ehl-i harâbâtdanuz mest-i Elest'üz

 
Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanur lîk
Biz mâil-i bûs-i leb-i câm ü kef-i destüz

 
Sadrın gözedüp neyleyelüm bezm-i cihânun
Pây-ı hum-ı meydür yerimüz bâde-perestüz

 
Mâil değilüz kimsenün âzârına ammâ
Hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne-şikestüz

 
Erbâb-ı garaz bizden ırâg olduğı yeğdür
Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastuz

 
Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz
Â’lâlara â’lâlanuruz pest ile pestüz

 
Hem-kâse-i erbâb-ı dilüz arbedemiz yok
Meyhânedeyüz gerçi velî aşk ile mestüz

 
Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i cânuz
Ser-halka-i cem'iyyet-i peymâne-keşânuz

 
2. Bend              
Sâkî getür ol bâdeyi kim dâfi-i gamdur
Saykal  ur o mir'âta ki pür-jeng ü elemdür


Dil-bestelerüz bizden ırağ eyleme bir dem
Ol bâdeyi kim nûr-ı dil ü dîde-i Cem'dür


Ey h’âce fenâ ehline zinhâr ululanma
Dervîşi bu mülkün şeh-i bâ-hayl ü haşemdür


Hâk ol ki Hudâ mertebeni eyleye âli
Tâc-ı ser-i âlemdür o kim hâk-i kademdür


Gel doğrılalum meygedeye rağmına anın
Kim bâr-ı riyâdan kad-i ber-geştesi hamdur


Mey sun bize sâkî bizüz ol kavm ki dirler
Rindân-ı sabûhî-zede-i bezm-i kıdemdür


Bu nazmı Beyânî’den işit hâle münâsib  (Peyâmî olmalı)
Kim zübde-i yârân-ı suhandân-ı Acem'dür


Mâ rind-i sabûhî-zede-i bezm-i Elestîm
Piş ez-heme derdî-keş ü pîş ez-heme mestîm
 


3. Bend
Hoş gûşe-i zevk idi safâ ehline ‘âlem
 Bir hâl ile sürseydi eger ‘ömrini âdem
 
 Sıhhat sonı derd olmasa vuslat demi hicrân
 Nûş âhiri nîş olmasa sûr âhiri mâtem
 
 Bu ‘âlem-i fânîde safâyı ol ider kim
 Yeksân ola yanında eger zevk u eger gam
 
 Dâ’im ola hem-sohbet-i rindân-ı kadeh-nûş
 Varın koya meydâna eger bîş ü eger kem
 
 Sûfî ki safâda geçinür Mâlik-i dînâr
 Bir dirhemini alsan olur hâtırı derhem
 
 Zâhir bu ki âhır yeri hâk olsa gerekdür
 Ger dirheme muhtâc ola ger mâlik-i dirhem
 
 Mey sun bize sâkî içelüm rağmına anun
 Kim cehli ile bilmedügi yerden urur dem
 
 Her münkir-i keyfiyyet-i erbâb-ı harâbât
 Öz aklı ile Hakk'ı diler bulmağa heyhât 
 
 4. Bend
Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayın der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayın der
 
Meyhânede ister yıkılup olmaya vîrân
Bîçâre harâbâtta âbâd olayın der
 
Bir serv-kadün bende-i efgendesi olsun
Âlemde o kim gussadan âzâd olayın der
 
‘Ömrin geçirüp kûh-ı belâda dil-i şeydâ
Berhem-zen-i hengâme-i Ferhâd olayın der
 
Vasl istemeyüp hicr ile hoş geçdügi bu kim
Miskîn gam-ı cânâneye mu‘tâd olayın der
 
Elden komasun gül gibi câm-ı meyi bir dem
Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayın der
 
Gezdi yürüdi bulmadı bir eğlenecek yer
Min-ba‘d yine ‘âzim-i Bağdâd olayın der
 
Bağdâd sadefdür güher-i dürr-i Necef ’dür
Yanında anun dürr ü güher seng-i hazefdür           
 
5. Bend
Ol gevher-i yektâ ki bulunmaz ana hemtâ
Gelmez sadef-i kevne bir öyle dür-i yektâ


Ol zât-ı şerîfe yaraşır da'vî-i himmet
Kim oldu ne dünyâ ana maksûd ne ukbâ


Kim derk eder anı ki ola zâtına ma'lum
Remz-i kütüb-i medrese-i ilm ile bâlâ


Ol zâhidün ağlar yer ü gök haline yarın
Kim içmeye destinden anın câm-ı musaffa


Bir noktadadur sırrı dedi çâr kitabın
Ol çârdadur sırr-ı kütüphâne-i eşyâ


Ol nokta benim dedi dönüp remzini seyret
Ya'ni ki benim cümle-i esmâ-yı müsemmâ


Çün hisse imiş kıssadan ehl-i dile maksûd
Maksûd nedür anla bil ey ârif-i dânâ


Hep mağlatadur lâklaka-yı zâhir ü bâtın
Bir nokta imiş asl-ı suhan evvel ü âhir


6. Bend
Ey sâhib-i kudret kanı insâf ü mürüvvet 
Rindân-ı mey-âşâma niçin olmaya rağbetKısmetleri dersen ezelî cevr ü cefâdur 
Cevr ola niçin zevk u safâ olmaya kısmetDersin ki bugün eylemeyen yarın eder zevk 
Çok mu iki gün bendelerin eyleye işretHacetlerimüz kâdir iken kılmağa hâsıl 
Salmak kereminden bizi ferdâya ne hâcetNâçâr çeker halk bu zahmetleri yohsa 
Âdem kara dağ olsa getürmez buna tâkatHâlün kime ansan sana der hikmeti vardur 
Öldürdi bizi âh bilinmez mi bu hikmetBîhûde dönüp neyler ola başımuz üzre 
Halkun bu felek dedüği dôlâb-ı meşakkatBîhûde yeter döndü hemân terkini kılsa 
Kim aksine devr eylemeden yeğdi yıkılsa

 
7. Bend
Çarhun ki ne sa’dinde ne nahsinde bekā var
Dehrün ki ne hâsında ne  ‘âmında vefâ var
 
Aldanma anın sa’dine nahsinden alınma
Nahsinde deme mihnet ü sa’dinde safâ var
 
Meyl etme anın hâsına ‘amından üşenme
‘Amında deme hisset ü hâsında ‘atâ var
 
Cehd eyle hemân gayr  eline bakmayı gör kim
Benden ne sana fâide senden ne bana var
 
Eğninde görüp gayrilerin atlas ü dîbâ
Gam çekme ki eğnimde benüm köhne abâ var


Geç cümle bu efkârdan ü ârif-i vakt ol
Sergeşte bil anı ki serinde bu hevâ var
 
Ferdâ elemin çekme mey iç bak ruh-ı hûba
Âşıklara ferdada dahi va’d-i likâ var
 
El verse safâ fırsatı fevt eyleme bir dem
Düyâ ana değmez ki cefâsın çeke âdem 
                                   
8. Bend 
Giryen kopar ey h’âce meğer kim ciğeründen
Kim çıktı ciğer pâreleri çeşm-i teründen
 
Bin girye edersin seni âhir ayırurlar
Ferzend ü zen ü tantana-i sîm ü zeründen
 
Bu mülk-i fenâya ki ademden güzer ettin
Sûdun nedür ancak anı bil sen seferinden
 
Yok çıkmağa gönlün der-i dünyâ-yı denîden
Billâh dahı hoşnud mısun yoksa yeründen
 
Bu mezbeleden böyle güzâr eyleyi gör kim
Bir zerre gubâr irmeye  tâ rehgüzeründen
 
Sîm ile zeri kendüne kat kat siper ettin
Merg okını geçmez mi sanursun siperünden
 
Akl adın anup kendüni teşvîşe düşürme
Divâne olup ref’-i kalem kıl üzerinden
 
Ey h’âce eğer kim sen isen âkil ü dânâ
Şeydâluğı bin akla değişmez dil-i şeyda
 
9. Bend
Vardum seherî tâ'at içün mescide nâgâh
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh

Girmiş kemer-i vahdete almış ele tesbîh
Her birisinün vird-i zebânı çil ü pencâh

Didüm ne satarsuz ne alursuz ne virirsüz
K'aslâ dilinüzde ne nebî var ne hôd Allah

Didi biri kim şehrimüzün hâkim-i vakti
Hayr itmek içün halka gelür mescide her gâh

İhsânı ya pencâh  ya çildür fukaraya
Sabr eyle ki demdür gele ol mîr-i felek-câh

Geldüklerini mescide bildüm ne içündür
Yüz döndirüp andan didüm ey kavm olun âgâh

Sizden kim  ırağ oldı ise Hakk'a yakındur
Zirâ ki dalâlet yolıdur gitdüğünüz râh

Tahkîk bu kim hep işinüz zerk ü riyâdur
Taklîddesüz tâ'atünüz cümle hebâdur


           10. Bend
Dünyâda denîlerden idersin tama’-i hâm
Ey ham-ı tama’ niceye dek bu tama'-ı hâm

Bir âdemi ger cübbe vü destâr ile görsen
Eylersün anun cübbe vü destârına ikrâm

Nakşın çıkarup eylemedin zâtını ma'lûm
Başlarsın ana eylemeğe fakrunı  i'lâm

Cerrar diyü virmez olur  Tanrı selâmın
Şermende ider itse sana habbece in'âm

Sen er olasın hırkada nâmun ola derviş
Mülhid diyü yandurmağa eyler seni ikdam

Yazuk sana kim eyleyesin hırs u tama'dan
Bir habbe içün kendüni 'âlemlere bed-nâm

Yok sende kanâ'at gözün aç olduğı oldur
Rızkun irişür sana eğer subh u eğer şâm

Et lokması lâzım mı toyurmaz mı seni nân
Zehr olsun o lokma k'ola pes-mânde-i dûnân 
 


11. Bend
Ebnâ-yı  zamânun talebi nâm u nişândur
Her biri tasavvurda filan ibn-i fülândur
 
Güftâra gelüp söyleseler cehl-i mürekkeb
Zu’munca velî her biri bir kutb-ı zamândur
 
Erbâb-ı hıred zerre kadar mu'tekid olmaz
Ol mürşide kim mu'tekîd-i bî-hıredândur
 
Taklîd ile seccâde-nişîn olmuş oturmuş
Tahkîkte ammâ har-ı be-güsiste-inândur
 
Dermiş bana keşf oldu hep esrâr-ı hakîkat
Vallâhi yalandır sözi billâhi yalandur
 
Kendünden ırağa düşüp ardınca yorulma
Ol bî-haberün gitdüği yol zann u gümândur
 
Ey tâlib-i tahkîk eğer var ise aklun
Gûş it bu sözi kim haber-i bâ-haberândur
 
Zinhâr unutup bildiğüni düşme inâda
Bir pîre yapış kim eresin sırr-ı ma’âda
           12. Bend
Sûrette nola zerre isek ma’nide yohuz
Ruh-ül kudüs’ün Meryem’e nefh ittüği ruhuz
 
Peymâne-i hûrşîd ile her dem iderüz ayş
İsâ ile peymâne-keş-i câm-ı sabûhuz
 
Ettükse şarab içmemeğe tövbe güzelsiz
Sabit-kademüz tövbemüz üstinde nasûhuz
 
Mâr ise ‘adû biz yed-i beyzâ-yı kelîmüz
Tufân ise dünyâ gamı biz keştî-i Nuh’uz
 
Molla okusun medresede şerh-i me’ânî
Metn-i kadehi sor bize biz ehl-i şürûhuz
 
Sûfi bizi sen cism göziyle göremezsin
Aç cân gözini eyle nazar gör ki ne rûhuz
 
Pürgûlara leb-beste görünmekteyüz amma
Rindân-ı Mesîhâ-deme miftâh-ı fütûhuz
 
İsî-dem ü Rûhî-lakab ü Hızr-hayâtuz
Deryâ-yı sıfat içre nihân gör ki ne zâtuz
 
 13. Bend
Aya nice bir devrede bu çâr-anâsır
Kim ana ne evvel ola ma’lûm ne âhir
 
Gâh eyleyeler âlem-i tefrîdde seyrân
Gâhî olalar âlem-i terkîbte sâyir

 
Tefrîdde çâr ola vü nâçâr ola devri
Terkîbe gelince se-mevâlîd ola zâhir

 
Bu cümle mezâhirden ola mu’teber insan
Insanın ola cumle tufeyli bu mezâhir

 
Nefsini bilenler getüre Hâlik’a îmân
Bilmezlere îmân getürenler diye kâfir

 
Kâfir ki yerin dûzeh eder cehlden eyler
Çün cehl hakîkatte ola küfr  acep sırDünyâ vere câhillere el kâmil olanlar
Ayakta kala olmayalar habbeye kâdir

 
Çün cehldedür zevk kemâli nidelim biz
Kāl ehli safâ eyleye hâli nidelüm biz
 


14. Bend
Sûfî ki riyâ ile ider kendüyi mevsûf
Evkât-i şerîfi ola taklîd ile masrûf
 
Minberde hatîb ola vü mahfilde muarrif
Âr  eylemeye olduğuna cehl ile ma’ruf

 
Âyîne-i kalbini kudûret ede tîre
Ruşenleri feyz-i Hak ile olmaya mekşuf

 
Cem’-i kütüb etmekle ne mümkin ola vâkıf
Esrâr-i Hüdâ’ ya  ki ola ol mürşide mevkûf

 
Cân ü dilinin revzenesi olmaya pür-nûr
Daim biri mahsûf ola anın biri meksûf
 
 Zâtındaki âsâr-ı kemâl olmaya hardur
Ya şâl-ı siyeh eğnine giymiş ya yeşil sûf
 
Âlemde ki kâmil çeke gam zevk ede câhil
Yerden göğe dek yûf bana ger demeyim yûf

 
Çün Hak diyeni eylediler zulm ile berdâr
Bâtıl söze agaz edelim biz dahi nâçâr

 
15. Bend
Yuf hârına dehrün gül ü gülzârına hem yuf
Ağyârına yuf yâr-i cefâkârına hem yuf

Bir ıyş ki mevkûf ola keyfiyyet-i hamre
Ayyâşına yuf hamrine hammârına hem yuf

Zî-kıymet olunca nidelim câh ü celâli
Yuf anı satan dûna hirîdârına hem yuf

Çün ehl-i vücûdun yeri sahrâ-yı ademdir
Yuf kâfile vü kâfile-sâlârına hem yuf

Âlemde ki bengîler ola vâkıf-i esrâr
Hayrânına yuf anların esrârına hem yuf

Ârif ki ola müdbir ü nâdân ola mukbil
İkbâline yuf âlemin idbârına hem yuf

Çarh-i feleğin sa'dine vü nahsine lâ'net
Kevkeblerinün sâbit ü seyyârına hem yuf

Çün ola harâm ehl-i haka dünya vü ukbâ
Cehdeyle ne dünyâ ola hâtırda ne ukbâ 16. Bend
Dünyâ talebiyle kimisi halkın emekte
Kimi oturup zevk ile dünyâyı yemekte


Yok derdüne bir çâre ide mîr ü gedâda
Sen çektiğin âlâmı eğer sakla eğer de


A’yân-ı cihândan kerem umma anı sanma
Asâr-ı ‘atâ ola ne paşada ya begde


Matbahlarına aç varan âdem değenek yer
Derbânları var göz kapuda el değenekte


Bir devrde geldük bu fenâ âleme biz kim
Âsâr-ı kerem yok ne beşerde ne melekte


Ağyâr vefâdan dem urur yâr cefâdan
Âdemde vefâ olmaya vü ola köpekte


Evc-i feleğe bastı kadem câh ile câhil
Erbâb-ı kemâlin yeri yok zîr-i felekte


Yâ Rab bize bir er bulunup himmet eder mi
Yoksa günümüz böyle felâketle geçer mi


17. Bend
Verdük dil ü cân ile rızâ hükm-i kazâya
Gam çekmezüz uğrarsak eğer derd ü belâya


Koyduk vatanı gurbete bu fikr ile çıkduk
Kim renc-i sefer bâis ola izz ü ‘alâya


Devr eylemedük yer komaduk bir nice yıldur
Uyduk dil-i dîvâneye dil uydı hevâya


Olduk ne yere varduk ise aşka giriftâr
 Alındı gönül bir sanem-i mâh-likâya


 Bağdâd’a yolun düşse ger ey bâd-ı seher-hîz
Âdâb ile var hizmet-i yârân-ı safâya


Rûhî’yi eğer bir sorar ister bulunursa
Derlerse buluştun mu o bî-berg ü nevâya


Bu makta-i garrâyı okı ebsem ol andan
Malûm olur ahvâlimüz erbâb-ı vefâya


Hâlâ ki biz üftâde-i hûbân-ı Dımışk’uz
Ser-halka-i rindân-ı melâmet-keş-i ışkuz

http://www.diledebiyat.net/turk-edebiyati-tarihi/islamiyetin-etkisindeki-turk-edebiyati/divan-edebiyati/divan-siirinin-genel-ozellikleri/divan-sairleri/bagdatli-ruhi/bagdatli-ruhi-terkib-i-bent

_________________
Mevla Görelim Neyler
Neylerse Güzel Eyler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
huzeyfe
Süper Moderatör
avatar

Mesaj Sayısı : 7698
Rep Gücü : 18039
Rep Puanı : 23
Kayıt tarihi : 27/03/09

MesajKonu: Geri: Bağdtlı Rûhî - Terkib-i Bend (Tam Metin)   Paz Mart 27, 2016 1:03 am


1

Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz
Biz ehli harâbâtdanız mest-i Elest'iz

Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk
Bizi mâil-i bûs-ı leb-i câm ü kef-i destiz

Sadrın gözedüp neyliyelim bezm-i cihânın
Pây-ı hum-ı meydir yerimiz bâde-perestiz

Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ
Hâtır-şirken-i zâhid-i peymane-şikestiz

Erbâb-ı garaz bizden irâğ olduğu yeğdir
Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastız

Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız
Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz

Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok
Meyhânedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz

***********************************************

Bizi üzüm suyu ile sarhoş oldu sanmayın.
Biz meyhane sakinleriyiz ama bezm-i elest sarhoşlarıyız

Etekleri bulaşmış olanlar bizi de bulaşmış sanırlar ama.
Biz yalnızca aşk kadehinin dudağını ve elin ayasını öpmeğe düşkünüz.

Bu dünya toplantısında başköşeyi gözleyip de ne yapalım!
Biz şaraba taparız. Yerimiz meyhanedeki şarap küpünün dibidir.

Biz kimseyi incitme, gönlünü kırma niyetinde değiliz, ama.
Aşk kadehini kıran ham sofunun, hatırını kırarız.

Garaz sahiplerinin bizden uzak olması iyidir.
Çünkü biz şast sahibiyiz, okumuz yere düşmez.

Bu fani dünyada ne efendi ne de köleyiz.
Büyüklenenlere büyüklenir, alçak gönüllülerle alçak gönüllü oluruz.

Gönül ehliyle kadeh arkadaşıyız. Kimseyle kavgamız yok.
Her ne kadar meyhanedeysek de ilahî aşk ile sarhoşuz.Şast: Okçuların başparmaklarına taktıkları yüzük


Çeviri: Orhan Balkarlı
 
Bağdatlı Ruhi

_________________
Mevla Görelim Neyler
Neylerse Güzel Eyler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
huzeyfe
Süper Moderatör
avatar

Mesaj Sayısı : 7698
Rep Gücü : 18039
Rep Puanı : 23
Kayıt tarihi : 27/03/09

MesajKonu: Geri: Bağdtlı Rûhî - Terkib-i Bend (Tam Metin)   Paz Mart 27, 2016 1:04 am

TERKIB-I BENT ..... BAGDADLI RUHI
Yazilisi tahminen 1590 - Yeni Turkce beyitler asil beyitlerin altina icerlek
olarak yazilmistir.
I

Sanman bizi kim sirei engur ile mestiz

Biz ehli harabattaniz mesti Elestiz.

--Bize bakip sanmayin uzum suyuyla mestiz,

--Meyhanecilerdeniz amma mestiz, elestiz...

Ter damen olanlar bizi alude sanir lik

Biz maili busi lebi cam u kefi destiz.

--Bulasik etekliler kir atar bize fakat,

--Avuctaki kadehten dudaktir dilegimiz!

Sadrin gozedup neyleyelim bezmi cihani

Payi humi meydir yerimiz bade perestiz.

--Neyleyelim dunyanin yuce meclislerini,

--Yerimiz kupun dibi ancak, sarap perestiz!

Mail degiliz kimsenin azarina amma

HAtir-sikeni zahidi peymane sikestiz.

--Kimsenin azarini istemeyiz biz asla,

--Sofu, gonul kirmasin diye, kadeh sikestiz!

Erbabi garaz bizden irag oldugu yegdir

Dusmez yere zira okumuz sahibi sestiz.

--Uzak durmasi bizden uygundur kotulerin,

--Yere dusmez okumuz cunku sahibi sestiz!

Bu alemi fanide ne mir u ne gedayiz

Alalara alalanuruz pest ile pestiz.

--Bu gecici dunyada ne zenginiz ne fakir,

--Yuceyle yucelenir bazan pest ile pestiz.

Hem-kasei erbabi diliz arbedemiz yok

Meyhanedeyiz gerci veli ask ile mestiz.

--Gonul sahipleriyle iceriz, kavgamiz yok!

--Meyhanedeyiz gerci, ancak ask ile mestiz..

Biz mesti meyi meygede i alemi caniz

Serhalkai cem'iypeymane-kesaniz.

--Dunya meyhanesinde sarhos olmus bir caniz,

--Kadeh cekilen bezmin halkasinda baskaniz!

II

Saki getir ol badeyi  kim dafii gamdir

Saykal vur a mir'ata ki purjengi elemdir

--Saki sarap getir ki kovulacak elemdir,

--Cila vur aynamiza paslatan onu gamdir...

Dilbesteleriz bizden irag eyleme bir dem

Ol badeyi kim nuri dil u didei Cemdir

--Gonul bagladik ona uzak eyleme bizden

--Sarap gonul nurudur gozdur o, cam' Cemdir...

Ey hace fena ehline zinhar ululanma

Dervisi bu mulkun sehi bihaylu hasemdir

--Efendi! Insanlara  oyle yukardan bakma..

--Bu mulkun fakirleri gercek beydir, elzemdir!

Hak ol ki Huda mertebeni eyleye ali

Taci seri alemdir o kim haki kademdir

--Toprak gibi olursan Allah seni yuceltir

--Topraga basanlarin basina tac alemdir.

Gel dogrulalim meygedeye ragmina anin

Kim bari riyadan kadi bergestesi hamdir

--Riyakarlik yukuyle beli bukulmuslerin

--Ragmina dogrulalim meyhaneye, o demdir!

Mey sun bize saki biziz ol kavm ki derler

Rindani sabuhi-zede i bezmi kidemdir.

--Sarap sun bize saki, bizim icin derler ki:

--"Sabah icen rindlerin meclisinde kidemdir!"

Bu nazmi Peyami'den isit hale munasip

Kim zubdei yarani suhendani Acemdir.

--Halimize uygundur Peyami'nin su nazmi,

--Ki bu ozu soyleyen dost sair bir Acemdir:

"Ma rind-i sabuhizede-i bezm-i elestem

 Pis ez heme sagar-kes u pis ez heme mestem"

--"Ben sabah icen rindim amma Bezmi Elestim,

--Oncuyum icenlere, hem oncuyum hem mestim!"

III

Hos gusei zevk idi safa ehline alem

Bir hal ile surseydi eger omrunu adam

--Hos bir kose olurdu zevk sahibine alem

--Bir teviye surseydi eger omrunu adem!

Sihhat sonu dert olmasa vuslat sonu hicran

Nus ahiri nis olmasa sur ahiri matem

--Sihhatten dert olmasa kavusmaktan ayrilik

--Icki zehir olmasa zevkler, neseler matem...

Bu alemi fanide safayi ol eder kim

Yeksan ola yaninda eger zevk u eger gam

--Bu gecici dunyada safayi surer onlar

--Gozunde ayni ise eger zevk ile elem!

Daim ola hem-sohbeti rindani kadehnus

Varin koya meydana eger bis u eger kem

--Var olsun, daim olsun sohbetlerde icen rind!

--VArin koydu ortaya cok da olsa az da hem..

Safi ki safada gecinir maliki dinar

Bir dirhemini alsan olur hatiri derhem

--O sofi ki safada paraliyim gecinir,

--Bir dirhemini alsan kirilir eder sitem...

Zahir bu ki ahir yeri hak olsa gerektir

Ger dirheme muhtac olsa ger maliki dirhem

--Gercek su ki sonunda hep toprakta birlesir

--Hem servet sahipleri, hem de muhtac-i dirhem!

Mey sun bize saki icelim ragmina anin

Kem cehli ile bilmedigi yerden urur dem

--Saki sarap sun bize ona inad icelim;

--Bakmaz cahilligine, hem bilmez hem vurur dem!

Her munkiri keyfiyyeti erbabi harabat

Oz akli ile Hakki diler kim bula heyhat...

--Meyhanenin halini kabullenmeyen herkes

Hakki kendi akliyla bulmak isteginde, pes!

IV

Gor zahidi kim sahibi irsad olayim der

Dun mektebe vardi bugun ustad olayim der

--Gor ham sofuyu hemen irsad olmak istiyor...

--Dun okuyordu bugun ustad olmak istiyor!

Meyhanede ister yikilip olmagi viran

Bicare harabatta abad olayim der

--Arzusu meyhanede yikilip kalmak viran

--Bicare icip icip abad olmak istiyor..

Elden komasin gul gibi cami meyi bir dem

Her kim ki bu gamhanede dilsad olayim der

--Elde tutsun gul gibi dolu kaseyi her an,

--Her kim bu gamli yerde dilsad olmak istiyor..

Bir serv kadin bendei efkendesi olsun

Alemde o kim gussadan azad olayim der..

--Selvi boylu guzelin kulu olsun alemde,

--Mademki uzuntuden azad olmak istiyor

Omrun gecirip kahi belada dili seyda

Berhemzeni hengamei Ferhad olayim der

--Bela daginda omur gecirip deli gonul

--Kavgaya karisarak Ferhad olmak istiyor!

Vasl istemeyip hecr ile hos gectigi bu kim

Miskin gami cananeye mu'tad olayim der

--Kavusmayi istemez ayriliktan zevk alir

--Garip, yarin gamina mutad olmak istiyor.

Gezdi yurudu bulmadi bir eglenecek yer

Minba't yine azimi Bagdat olayim der

--Pek cok gezdi dolasti kalacak yer bulmadi

--En sonraki karari Bagdat olmak istiyor

Bagdat sadeftir guheri durri Neceftir

Yaninda anin durru guher seng u huzeftir

--Bagdad sedef gibidir Necef'in cevheridir

--Yaninda inci, guher tas toprak benzeridir.

V

Ol gevheri yakta ki bulunmaz ana hemta

Gelmez sedefi kevne bir oyle duri yekta

--O essiz bir cevherdir benzer bulunmaz ona,

--Girmez hic bir sedefe bir inci ki, mustesna!

Ol zati serife yarasir davii himmet

Kim oldu ne dunya ana maksud ne ukba

--O soyluya yarasir ermislerin davasi

--Ne ahreti ister o, istedigi ne dunya!

Kim derkeder ani ki ola zatina ma’lum

Remzi kutubi medresei alemi bala

--Kim onu anlayip da bilecegini sanir,

--Sembol yuce alemde, okul ve kitap sana!

Ol zahidin aglar yer u gok haline yarin

Kim icmeye destinden anin cami musaffa

--Yer gok inanmislarin haline aglar yarin,

--Icmez ise elinden saf icki koyup tasa...

Bir noktadadir sirri dedi car kitabin

Ol cardadir sirri kutuphanei esya

--”Dort kitabin tum sirri bir noktadadir” dedi,

--Yine dorttedir sirri kutuphanedir esya!

Ol nokta  benim dedi donup remzini seyret

Yani ki benim cumlei esmaya musemma

--”O nokta benim!” dedi “donup remzini seyret”

--”Yani ki sahip benim cumle isme sifata...”

Cun hisse imis kissadan ehli dile maksud

Maksud nedir anla bil ey arifi dana

--Hisse gerek kissadan gonul sahibi icin,

--Maksat nedir onu bil, ey unlu bilgin anla!

Hep maglata vu laklakadir batin u zahir

Bir nokta imis asli suhan evvel u ahir

--Her seyin ici disi bos laftir, laklakadir

--Baslangicta ve sonda sozun asli noktadir!

VI

Vardim seheri taat icin mescide nagah

Gordum oturur halka olup bir nice gumrah

--Vardim sabah mescide kilmak istedim namaz

--Baktim halka seklinde oturmus bir cok yobaz!...

Girmis kemeri vahdete almis ele tesbih

Her birisinin virdi zebani cil u pencah

--Coskuluydu bazisi almis eline tespih

--Sozleri hep “kirk elli!”, duyulmuyor daha az...

Dedim ne sayarsiz ne alursuz ne verirsiz?

K’asla dilinizde ne nebi var ne hod Allah!

--Dedim: siz ne sayarsiz, boyle alip satarsiz?”

--”Allah nebi nerede, dilinizde yok niyaz?”

Dedi biri kim sehrimizin hakimi vakti

Hayretmek icin halka gelir mescide hergah

--Birisi iclerinden dedi: “sehrin valisi”

--”Her dem gelir mescide, hayirdan geri kalmaz!”

Ihsani de pencah u cihildir fukaraya

Sabreyle ki demdir gele ol miri felek-cah

--”Ihsani fakirlere kirkla elli akcedir”

--”O yeri yuce gelsin, sabreyle hele biraz!”

Geldiklerini mescide bildim ne icindir,

Yuz dondurup andan dedim ey kavm olun agah!

--Mescide gelisleri ne icindir anladim,

--Yuz dondurup onlardan soylece ettim avaz:

Sizden kim irag oldu ise Hakka yakindir

Ziraki dalalet yoludur gittiginiz rah...

--”Sizden uzak duranlar Hakka yakin olurlar,”

--”Cunku sapiklik icin bundan baska yol olmaz!”

Tahkik bu kim hep isiniz zer u riyadir

Takliddesiz taatiniz cumle hebadir.

--”Gercek su ki isiniz hiledir ve riyadir”

--”Yaptiginiz taklittir bu ibadet bosadir!”

VII

Dunyada denilerden edersen talebi kam

Ey ham-tama niceyedek bu tamai ham

-_Dunyada alcaklardan bosa edersin meram...

--Ey gozu doymaz senin isteklerin hamdir ham!

Bir na-halefi cubbe vu destur ile gorsen

Eylersin anin cubbe vu destarina ikram

--Gorunce bir soysuzu cubbe ve sarigiyla

--Cubbeyle sarigina eder durursun ikram...

Naksin cikarip eylemeden zatini malum

Baslarsin ana eylemeye fakrini i’lam

--Rengi meydana cikip sahsi olmadan malum

--Yoksullugunu hemen eylersin ona ilam!

Cerrar deyu vermez olur Tanri selamin

Sermende eder eylese bir habbece in’am

--Utandigi icindir bir iyilik yapmissa,

Dilencisin diyerek vermez Tanri’dan selam!

Vay er olasin hirkada namin ola dervis

Mulhid deyu yandirmaga eyler seni ikdam

--Hirka sahibi bir er, gercek dervis olsan da,

--Yandirmak ister seni “dinsiz” der, eder itham!

Yazik sana kim eyleyesin hirs u tamadan

Bir habbe icin kendini alemlere bednam

--Yaziklar olsun sana, bir zerre menfaate

--Hirs ve tamah eyleyip birakirsan kotu nam...

Yok sende kanaat gozun ac oldugu oldur

Rizkin erisir yoksa eger subh eger sam

--Kanaatkar degilsin ac gozlusun nedense

--Rizkin ulasir yoksa, sana sabah ve aksam!

Et lokmasi lazim mi doyurmaz mi seni nan

Zehr olsun o lokma k’ola pesmandei dunan

-_Ekmekle doymaz misin? etsiz olsa bir lokman...

--Zehir olsun o lokma artmissa alcaklardan!..

VIII

Ebnaya zamanin talebi nam u nisandir

Her biri tasavvurda filan ibni filandir

--Dunyadan zaman boyu istenen nam ve sandir..

--Her yerde akla gelen filan oglu filandir...

Guftara gelip soyleseler cehli murekkep

Zu’munca veli her biri bir kutbi zamandir

--Soze sira gelince bilirim zannederler,

--Her biri kendisini sanir ermis insandir!

Erbabi hired zerre kadar mu’ tekid olmaz

Ol murside kim mu’ takadi bihiredandir.

--Akli eren kimseler fazla dindar olmuyor

--Seyhin ardindan giden saflikla inanandir...

Taklid ile seccade nisin olmus oturmus

Tahkikte amma hari begusiste inandir

--Ozentiyle seyh olmus oturmus seccadeye

--Gercekte ise cogu uzun kulak hayvandir!

Dermis bana kesfoldu rumuzati hakikat

Vallahi yalandir sozu billahi yalandir

--Dermis “bana doguyor hakikatin simgesi”

--Vallahi de yalandir billahi de yalandir..

Kendinden irag ol dusup ardina yorulma

Ol bihaberin gittigi yol zann u gumandir

--O kimseden uzak ol dusme sakin ardina

--O bilgisizin yolu bir suphedir, bir zandir.

Ey talibi tahkik eger var ise derkin

Gus et bu sozu kim haberi ba-haberandir

--Ey gercek arastiran esasa varmak icin,

--Su habere kulak ver bu soz ayan beyandir:

Zinhar unutup bildigini dusme inada

Bir pire yapis kim eresin sirri maada

--Bildigini terk edip sakin dusme inada

--Sirra ermek istersen pire yapis dunyada!

IX

Giryen kopar ey hace meger kim cigerinden

Kim cikti ciger-parelerin cesmi terinden

--Gozyaslarin geliyor ey hocam cigerinden!

--Ciger paren dokulmus o islak gozlerinden...

Bin girye edersin seni ahir ayirirlar

Ferzend u zen u tantana I sim u zerinden

--Binlerce agalasan da ayirirlar sonunda

--Evladindan, esinden, altin gumuslerinden!

Bu mulki fenaya ki ademden sefer ettin

Sudun nedir ancak ani bil sen seferinden

--Bu gecici dunyaya yokluktandir gelisin

--Kazancin nedir senin, onu bil seferinden?

Yok cikmaga gonlun der-i dunyayi deniden

Billah de hosnud musun yoksa yerinden

--Terketmek istemiyor gonluk alcak dunyayi

--Yoksa hosnutmusun sen, Allah icin yerinden?

Bu mezbeleden soyle guzar eyleye gor kim

Bir zerre gubur ermeye ta rehguzerinden

--Bu supruntude soyle dolasirsan gorursun

--Bir toz zerresi ucmaz yolunun uzerinden..

Sim ile zeri kendine kat kat siper etsen

Merk okunu gecmez mi sanirsin siperinden?

--Altinla gumusle kat kat siper etsen de

--Olum oku gecmez mi sanirsin siperinden?

Akl adin anip kendini teklife birakma

Divane olup ref’i kalem kil uzerinden

--Akilliyim diyerek sikintilara dusme!

--Divane gorun, gozler cekilsin uzerinden..

Ey hace eger kim ne isen akil u dana

Seydaligi bin akla degismez diliseyda

--Efendi bilmem nesin? akilli yahut dana!

--Deliligi bin akla degismez gonlu seyda..

X

Ey sahibi kudret kani insaf u muruvvet

Rindani mey-asama nicin olmaya ragbet

--Ey guc, kudret sahibi nerde insaf ve murvet?

--Sarap icen rindlere nicin olmuyor ragbet?

Kismetleri dersen ezeli cevr u cefadir

Cevr ola nicin zevk u safa olmaya kismet

--Kaderleri onlarin bastan cevr ve cefadir

--Zevk ve safa ugramaz gamdir onlara kismet!

Dersin ki bugun eylemeyen yarin eder zevk

Cok mu iki gun bendelerin eylese isret?

--Dersin: “bugun etme sen, yarin edeceksin zevk!”

--Cok mu her iki gun de kullarin etse isret?

Hacetlerimiz kadir iken kilmaga hasil

Salmak kereminden bizi feryada ne hacet

--Ihtiyaclarimizi mumkunken yapabilmek

--Keremin salar bizi, yarinlara ne hacet?

Nacar ceker halk bu zahmetleri yoksa

Adem kara dag olsa getirmez buna takat

--Halk butun zahmetleri caresiz ceker durur

--Insan kara dag olsa bulamaz buna kudret...

Halin kime acsan sana der hikmeti vardir

Oldurdu bizi ah bilinmez mi bu hikmet

--Halin kime acsan der “elbet hikmeti vardir!”

--Oldurdu bizleri ah!.. bilinmeyen bu hikmet...

Beyhude donup neyler ola basimiz uzre

Halkin bu felek dedigi dolabi mesakkat

--Nicin bos yere doner basimiz uzerinde?

--Halkin felek dedigi, su dolabi mesekket!

Beyhude yeter dondu hemen terkini kilsa

Kim aksine devreylemeden yegdi yikilsa

--Bosa dondugu yeter kaydi silinmis olsa..

--Ters donmesinden ise, iyi olur yikilsa!

XI

Carhin ki ne sa’ dinde ne nahsinde beka var

Dehrin ki ne hasinda ne aminda vefa var

--Ne kutludur ne kutsuz kararsiz bir dunya var...

--Onun ne iyisinde, kotusunde vefa var...

Aldanma anin sa’ dine nahsinden alinma

Nahsinde deme mihnet u sa’ dinde safa var

--Kutsuzluguna kanma uguruna aldanma

--Sanma birinde mihnet digerinde safa var

Meyletme anin hasina amindan usenme

Aminda deme hisset u hasinda ata var

--Yonelme iyisine, kotusunden kacinma!

--Deme onda cimrilik bunda bagislama var...

Cehdeyle hemen gayr eline bakmayagor kim

Benden ne sana faide senden ne bana var

--Gayret et hic kimsenin eline bakma sakin!

--Ne benden sana fayda ne de senden bana var...

Egninde gorup gayrilarin atlas u diba

Gam cekme ki egnimde benim kohne aba var

--Baskasinin sirtinda gorup atlas ve ipek

--Hic uzulme bende de kohnemis bir aba var...

Gec cumle bu efkarlari arifi vakt ol

Sergeste bil ani ki serinde bu heva var

--Unut uzuntuleri zamanin arifi ol,

--Bir saskinlik de gitsin basinda su hava var!

Ferda elemin cekme mey ic bak ruhi huba

Asiklara ferdada dahi va’ di lika var

--Yarin icin gam etme, sarap ic bak guzele!

--Asiga vadedildi ilerde kavusma var...

El verse safa firsati fevt eyleme bir dem

Dunya ana degmez ki cefasin ceke adem

--Varsa safa firsatin elden kacirma bir dem,

--Dunya degmez ki ona cefasin ceke adem!

XII

Surette nola zerre isek ma’nide yohuz

Ruhulkudusun Meryeme nefh ettigi Ruhuz.

-_Sekilde bir zerreyiz ancak anlamda yokuz,

--Kutsal ruhun Meryeme ufledigi bir ruhuz!

Peymane I hursid ile her subh ederiz ays

Isa gibi peymanekesi layi sabuhuz

--Gunesten kadeh ile her sabah yer iceriz

--Isa’nin kadehinde biz tortulu sabuhuz...

Ettikse sarap icmemege tovbe guzelsiz

Sabitkademiz tevbemiz ustunde Nasuhuz

--Guzelsiz icmemege tovbe ettikse eger,

--Israrliyiz tovbede, bu tovbede Nasuhuz...

Mar ise adu biz yedi beyzayi Kelimiz

Tufan ise dunya gami biz kesti I Nuh’uz

Yilansa dusman bize eli nurlu Kelimiz

--Dunya gami tufansa, biz gemiyiz ve Nuh’uz

Molla okusun medresede serhi ma’ ani

Metni kadehi sun bize biz ehli suruhuz

--Medresede mollalar anlamlar acikliyor

--Kadeh bahsi sunulsun yuvarlariz kuskusuz!

Sofi bizi sen cism goziyle goremezsin

Ac can gozunu eyle nazar gor ki ne ruhuz

-_Sofi bizi goremez cismindeki gozuyle

--Can gozunu ac da bak gor bizi ne tur ruhuz!

Pergulara lebbeste gorunmekteyiz amma

Rindani Mesiha deme miftahi futuhuz

--Konuskanlara suskun gorunmekteyiz amma,

--Isa’nin rindi sanma gonul acan yolcuyuz...

Isa-dem u Ruhi-lakab u Hizr-hayatiz

Deryayi sifat icre nihan gevheri zatiz

--Isa nefes Hiziriz Ruhi’dir sifatimiz

-_Derya icinde gizli bir cevherdir zatimiz!

XIII

Aya nice bir devrede bu car-anasir

kim ana ne evvel ola ma’lum ne ahir

--Ne kadar doner durur bu dort eleman!

--Ne evveli onlarin ne de sonudur ayan!

Gah eyleyeler alemi tefridde seyran

Gahi olalar alemi terkipte sayir

--Gayret ile alemi meydana getirirler

--Vahdet ile alemi bazan ederler seyran!

Tefridde car ola vu nacar ola devri

Terkibe gelince se-mevalid ola zahir

--Dort veya dortsuz olsun birlik icin donerler,

--Birlesmeden dogansa maden, bitki ve hayvan

Bu cumle mezahirde olan mu’teber insan

Insana ola cumle tufeyli bu mezahir

--Insana gore butun hictir bu goruntuler,

--Goruntuler icinde tek saygin olan insan!

Nefsini bilenler getire Halik’a iman

Bilmezlere iman getirenler ola kafir

--Bilmezlere inanan olur elbette kafir,

--Kendini bilen kimse getirir Hakka iman...

Kafir ki yerin duzah eder cehl ile eyler

Cun cehl hakikatta ola kufr acep sir

Kafir cehennemdedir sebebi bilgisizlik,

--Cahillik kufur gerci, kim bu sirri anlayan!

Dunya vere cahillere el kamil olanlar

Ayakta kalip olmayalar habbeye kadir

--Damlaya muhtac olur ayakta duramazlar,

--Dunya cahil ellerde, el acar olgun insan...

Cun cehldedir zevk kemali nidelim biz

Kal ehli safa eyleye hali nidelim biz

--Zevkler cahilliktedir kemalini neyleyim?

--Laf edenler safada vecd  halini neyleyim!

XIV

Sofi ki riya ile eder kendini mevsuf

Evkati serifi ola taklid ile masruf

--Riyakarlikla sofi kendine verir deger,

--Mubarek zamanini ozentiye sarfeder!

Minberde hatip ola vu mahfilde muarif

Ar eylemeye olduguna cehl ile ma’ruf

--Minberde hutbe okur salonlarda ders verir

--Cahilligi yayilir utanip etmez keder...

Ayinci kalbini keduret ede tire

Rusengeri feyzi Hak ile olmaya meksuf

--Gonlunun aynasini kaygi ile karartir,

--Hakkin bol isigindan kendini mahrum eder.

Can u dilinin mihr I mehi olmaya pur-nur

Daim biri mahsuf ola anin biri meksuf

--Ayi gunu parlamaz, cani ile gonlunun!

--Her an tutulur sanki gokteki o cisimler...

Cem’i kutup etmekle ne mumkin ola vakif

Esrari Huda’ ya k’ ola ol murside mevkuf

--Kitap okumak ile Huda sirri bilinmez,

--Mursid ile olur bu baglanirsan sen eger..

Zatindaki esrari kemal olmaya hardir

Ya sah siyeh egnine giymis ya yesil suf

--Sahis olgun degilse o bir esektir ancak!

--Sirtina siyah renk sal, ister yesil aba ver!..

Alemdeki kamil ceke gam zevk ede cahil

Yerden goge dek yuf bana ger demez isem yuf

--Alemde olgun gamli, zevk ediyorsa cahil!

--Yer gok bana yuf desin, yuf demezsem buna ger...

Cun Hak diyeni eylediler zulm ile berdar

Batil soze agaz edelim biz dahi nacar

--Madem dogru diyeni zulum ile astilar

--Yanlis olan sozlere baslayalim biz nacar!

XVYuf harina dehrin gul u gulzarina hem yuf

Agyarina yuf yar-i cefakarina hem yuf

--Yuf dikenine arzin gulle gulzarina yuf!

--Yuf yabancilarina cefakar yarina yuf!

Her ays ki mevkuf ola keyfiyyeti hamre

Ayyasina yuf hamrine hammarina hem yuf

--Her zevkli icis bagli sarabin tesirine,

--Sarap icenine yuf hem sarhoslarina yuf!

Cun ehli vucudun yeri sahrayi ademdir

Yuf kafile vu kafile-salarina hem yuf

Vucudumuzun yeri madem yokluk coludur,

--Yuf kervanina onun, kervan baslarina yuf!

Zikiymet olunca nidelim cuh u celali

Yuf ani satan dune hiridarina hem yuf

--Neyleyelim mevkiyi kiymeti buysa eger?

--Yuf alicilarina adi pazarina yuf!

Alemde ki bengiler ola vakifi esrar

Seyranina yuf anlarin esrarina hem yuf

--Alemde dumancilar sirlari biliyorsa

--Bakisina yuf olsun, onun esrarina yuf!

Arif ki ola mudbir u nadan ola mukbil

Ikbaline yuf alemin idbarina hem yuf

--Bilen olmus talihsiz, cahil olmussa mutlu,

--Sansina yuf alemin, hem sanssizlarina yuf!

Carhi felegin sa’ dine vu nahsine sad hayf

Kevkeplerinin sabit u seyyarina hem yuf

--Felegin kutlulugu  kutsuzluguna yazik!

--Sabit yildizlarina ve hem seyyarina yuf!

Cun ola haram, ehli dile dunya vu ukbu

Cehdeyle ne ukba ola hatirda ne  dunya

--Gonul sahiplerine haram dunya ve ahret

--Dunya ile ahreti sil hatirdan, et gayret!

XVI

Dunya telabiyle kimisi halkim emekte

Kimi oturup zevk ile dunyayi yemekte

--Dunya istekleriyle bir kisim halk emekde

--Kimi oturmus zevkle dunyalari yemekde!

Yok derdine bir care eder mir u gedada

Sen cektigin alami gerek sakla gerek de

--Care olmaz derdine zengin ile fakirden

--Cektigin uzuntuyu gerek sakla gerek de!

Ayani cihandan kerem umma ani sanma

Asari ata ola ya pasada ya begde

--Dunyada guclulerden yardim umup bekleme!

--Babadan bile kalsa hem pasada hem begde..

Matbahlarina ac varanlar degenek yer

Derbanlari var goz kapuda el degenekte

--Onlarin mutfagina ac gidenler sopa yer,

--Goz kapida bekicinin elise ise degnekte!

Bir devrede geldik bu fena aleme biz kim

Asari kerem var ne beserde ne melekte

--Geldik biz bu aleme bir kotu devirde ki,

--Var mi kerem sahibi beserde ve melekde?

Agyar vefadan dem urur yar cefadan

Ademde vefa olmaya var ola kopekde

--Dost cefadan bahseder dusman ise vefadan

--Insanlarda vefa yok, vardir belki kopekde!...

Evci felege basti kadem cah ile cahil

Erbabi kemalin yeri yok zir I felekte

--Cahil rutbe alarak ayak atti yuceye,

--Olgun insana yer yok tepelerde, felekde!

Ya Rab bize bir er bulunup himmet eder mi

Yoksa gunumuz boyle felaketle gecer mi

--Rabbim bir er gelir de bize himmet eder mi?

--Yoksa gunumuz boyle felaketle gecer mi?

XVII

Verdik dil u can ile riza hukmi kazaya

Gam cekmeyiz ugrarsak eger derd u belaya

--Can ve gonul vererek razi olduk kazaya..

--Gam cekmeyiz artik dussek derde, belaya!

Koyduk vatani, gurbete bu fikr ile ciktik

Kim renci sefer bais ola izz u alaya

--Vatani terkettik de gurbete oyle ciktik

--Zor seferdeyiz simdi varmak icin alaya!...

Devreyleyemedik yer komadik bir nice yildir

Uyduk dili divaneye dil uydu hevaya

--Yillar yili dolastik devrettik yer yuzunu

--Deli gonule uyduk gonul uydu hevaya!

Olduk nereye vardik ise aska giriftar

Alindi gonul bir sanemi mahlikaya

--Nereye vardi isek bir aska dusmus olduk,

--Hep kapildi gonlumuz bir guzel mehlikaya...

Bagdad’a yolun dusse ger ey badi sehrhiz

Adab ile var hizmeti yarani safaya

----Sen ey sabah ruzgari! Bagdad’a ugrar isen

--Saygi ile hizmet et tum yarani safaya...

Ruhi’yi eger bir sorar ister bulunursa

Derlerse bulustun mu o biberk u nevaya

--Bulunursa bir soran bir arayan Ruhi’yi

--Hep oyle midir? derler, eli acik havaya!

Bu matlai garrayi oku epsem ol andan

Malum olur ahvalimiz erbabi vefaya

--Bu guzel beyti oku, susuver ondan sonra,

--Anlasilsin halimiz saygi varsa vefaya:

“Hala ki biz uftade I hubani Dimiskiz”

“Sehalkai rindani melametkesi iskiz”

--”Tutkunuzyuz biz hala Samdaki guzellerin!”

“Ask yolunda oncuyuz kinanan rindler icin....”

https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.turkish/sQ4mBxnRvv8

_________________
Mevla Görelim Neyler
Neylerse Güzel Eyler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Bağdtlı Rûhî - Terkib-i Bend (Tam Metin)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
KUTLU FORUM :: EDEBİYAT-TARİH- SANAT :: Şiirler-
Buraya geçin: